Idrottslyftet - Syfte och mål

Idrottslyftets övergripande syfte tar sin utgångspunkt i idéprogrammet ”Idrotten vill” och följer därmed idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund enligt 1 kap. i RF:s stadgar.

Syftet lyder:

”Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill”

I ”Idrotten vill” framgår att idrotten följer FN:s konvention om barnets rättigheter. Det innebär därmed att de satsningar som genomförs i Idrottslyftet ska ha ett barnrättsperspektiv.

En verksamhet som bedrivs utifrån ”Idrotten vill” ska dessutom ta hänsyn till folkhälsomålen. Idrottsrörelsen fokuserar extra på folkhälsomål nummer 1 om delaktighet och inflytande i samhället samt folkhälsomål nummer 9 om ökad fysisk aktivitet.

Idrottens värdegrund, som bygger på fyra hörnstenar (glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel), är också viktig att beakta i Idrottslyftets olika satsningar. I huvudfokus står allas rätt att vara med, som i idrottens värdegrund beskrivs på följande sätt:

”Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.”

Arbetet med Idrottslyftet ska bidra till att några av idrottsrörelsens gemensamma mål uppnås.

Läs mer på Riksidrottsförbundet