Tränings- och tävlingslära 1, 100 poäng

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Kroppens grundläggande anatomi och fysiologi samt grundläggande träningslära.
 • Grundläggande närings- och kostkunskap för tränings- och tävlingsverksamhet.
 • Idrottspsykologiska faktorer som påverkar prestationen i tränings- och tävlingssituationer.
 • Livsstil, stödjande nätverk och omgivande miljöers betydelse för prestation samt analyser av kritiska områden för skador relaterade till elitidrott och hur alternativ tränings- och tävlingsplanering kan utvecklas.
 • Analys av personliga kvaliteter för optimal tränings- och tävlingsaktivitet.
 • Träningsmetoder för uthållighet, styrka, rörlighet, snabbhet och koordination.
 • Planering, genomförande och utvärdering av anpassade träningsprogram för tävlingsverksamhet.
 • Människors olika förutsättningar för tränings- och tävlingsverksamhet.
 • Idrottsmiljöers betydelse för tränings- och tävlingsprestation.
 • Metoder för behandling av idrottsskador.
 • Etiska normer och regler för tränings- och tävlingsaktiviteter och för idrottslig aktivitet i övrigt.
 • Tränings- och tävlingsaktiviteter på lika villkor samt kulturella värderingar i tränings- och tävlingssammanhang.
 • Diskriminering i tränings- och tävlingssammanhang samt hur den kan motverkas.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt kroppens byggnad och funktion och ger exempel på hur den påverkas av kost och träning. Dessutom redogör eleven översiktligt för några olika träningsmetoder och deras teoretiska grund. I redogörelsen diskuterar elevenöversiktligt hur träning kan användas för att utveckla rörelsekvaliteter och idrottslig förmåga samt idrottspsykologiska faktorer och deras betydelse. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.

Eleven planerar, utifrån kända teorier och uppsatta mål, sin träning. Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen i samråd med handledare. I träningen tar eleven ansvar för att förebygga skador och ohälsa. Eleven utvärderar träningsprogrammen medenkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligtmöjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Dessutom resonerar eleven översiktligt om betydelsen av olika typer av träning liksom om träningsmiljöernas, kostens och livsstilens betydelse för optimala tränings- och tävlingsresultat.

Eleven diskuterar översiktligt olika attityder till och värderingar av träning och kroppsideal.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt kroppens byggnad och funktion och ger exempel på hur den påverkas av kost och träning. Dessutom redogör eleven utförligt för några olika träningsmetoder och deras teoretiska grund. I redogörelsen diskuterar eleven utförligthur träning kan användas för att utveckla rörelsekvaliteter och idrottslig förmåga samt idrottspsykologiska faktorer och deras betydelse. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.

Eleven väljer metoder och planerar, utifrån kända teorier och uppsatta mål samt aktuella förutsättningar, sin träning. Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen efter samråd med handledare. I träningen tar eleven ansvar samt anpassar tränings- och tävlingsplaneringen för att förebygga skador och ohälsa. Eleven utvärderar träningsprogrammen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Dessutom resonerar eleven utförligt om betydelsen av olika typer av träning liksom om träningsmiljöernas, kostens och livsstilens betydelse för optimala tränings- och tävlingsresultat.

Eleven diskuterar utförligt olika attityder till och värderingar av träning och kroppsideal.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat kroppens byggnad och funktion och ger exempel på hur den påverkas av kost och träning. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för några olika träningsmetoder och deras teoretiska grund. I redogörelsen diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur träning kan användas för att utveckla rörelsekvaliteter och idrottslig förmåga samt idrottspsykologiska faktorer och deras betydelse. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhetcentrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

Eleven väljer metoder och planerar, utifrån kända teorier och uppsatta mål samt aktuella förutsättningar, sin träning. Dessutom motiverar eleven sina val. I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå vid genomförandet. Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammenefter samråd med handledare samt anpassar genomförandet till den aktuella situationen. I träningen tar eleven ansvar samt anpassar tränings- och tävlingsplaneringen för att förebygga skador och ohälsa. Eleven utvärderar träningsprogrammen med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. Dessutom resonerar eleven utförligt och nyanserat om betydelsen av olika typer av träning liksom om träningsmiljöernas, kostens och livsstilens betydelse för optimala tränings- och tävlingsresultat.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat olika attityder till och värderingar av träning och kroppsideal.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.