Idrottsspecialisering 3, 100 poäng

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Sambandet mellan prestationsförmåga, prestationsberedskap, prestationstillstånd och prestationsfaktorer.
  • Villkor för en internationell satsning i specialidrotten och tävlingsförberedelsens betydelse för prestationen.
  • Träningsvetenskaplig utvärdering av det egna specialidrottandet.
  • Inhämtning, bearbetning och analys av data från tävlingsprocessen.
  • Planering och förberedelse av strategiska handlingsplaner för tävlandet med hänsyn till tävlingsregler samt till styrkor och svagheter hos den egna aktiva eller laget i relation till styrkor, svagheter och möjliga förhållningssätt hos motståndare.
  • Målsättning och planering för det egna idrottsliga engagemanget efter avslutad studietid.
  • Taktiska val för individen eller kollektivet för att finna lösningar i tävlingssituationer, till exempel att göra taktiska eller tekniska förändringar för att uppnå bättre resultat.
  • Idrottsmiljöers betydelse för tränings- och tävlingsprestation.
  • Alternativa behandlingsformer för idrottsskador.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt principer för prestationsutveckling samt sambandet mellan prestationsförmåga, prestationsberedskap, prestationstillstånd och prestationsfaktorer. Dessutom redogör eleven översiktligt för olika träningsmetoder och deras betydelse för prestationsutvecklingen inom vald idrott. Eleven beskriver även översiktligt hur olika kvaliteter kan mätas genom tester. Eleven redogör översiktligt för alternativa behandlingsformer för idrottsskador. I beskrivningar och redogörelser använder elevenmed viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drarenkla slutsatser.

Eleven planerar utifrån kända teorier och uppsatta mål olika träningsprogram för att utveckla den idrottsliga förmågan. Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen i samråd med handledare. I träningen tar eleven ansvar för att förebygga skador och ohälsa. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av genomförda aktiviteter. Eleven utvärderar träningsprogrammen med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. I utvärderingen resonerar eleven ävenöversiktligt om i vilken utsträckning träningen lever upp till vad internationell tränings- och tävlingsförberedelse på elitnivå kräver. Vidare värderar eleven med viss säkerhetsin förmåga att klara av de belastningar, fysiskt och psykiskt, som tränings- och tävlingsaktiviteter på elitnivå kräver. I sin tränings- och tävlingsverksamhet använder eleven med viss säkerhet olika metoder och teorier.

Eleven diskuterar översiktligt olika attityder till och värderingar av träning och kroppsideal.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt principer för prestationsutveckling samt sambandet mellan prestationsförmåga, prestationsberedskap, prestationstillstånd och prestationsfaktorer. Dessutom redogör eleven utförligt för olika träningsmetoder och deras betydelse för prestationsutvecklingen inom vald idrott. Eleven beskriver även utförligt hur olika kvaliteter kan mätas genom tester. Eleven redogör utförligt för alternativa behandlingsformer för idrottsskador. I beskrivningar och redogörelser använder elevenmed viss säkerhet centrala begrepp och teorier och förklarar samband och drarvälgrundade slutsatser.

Eleven väljer metoder och planerar, utifrån kända teorier och uppsatta mål samt aktuella förutsättningar, olika träningsprogram för utveckla den idrottsliga förmågan. Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen efter samråd med handledare. I träningen tar eleven ansvar samt anpassar tränings- och tävlingsplaneringen för att förebygga skador och ohälsa. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av genomförda aktiviteter. Eleven utvärderar träningsprogrammen med nyanseradeomdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. I utvärderingen resonerar eleven även utförligt om i vilken utsträckning träningen lever upp till vad internationell tränings- och tävlingsförberedelse på elitnivå kräver. Vidare värderar eleven med viss säkerhet sin förmåga att klara av de belastningar, fysiskt och psykiskt, som tränings- och tävlingsaktiviteter på elitnivå kräver. I sin tränings- och tävlingsverksamhet använder eleven med viss säkerhet olika metoder och teorier.

Eleven diskuterar utförligt olika attityder till och värderingar av träning och kroppsideal.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat principer för prestationsutveckling samt sambandet mellan prestationsförmåga, prestationsberedskap, prestationstillstånd och prestationsfaktorer. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika träningsmetoder och deras betydelse för prestationsutvecklingen inom vald idrott. Eleven beskriver även utförligt och nyanserat hur olika kvaliteter kan mätas genom tester. Eleven redogör utförligt och nyanserat för alternativa behandlingsformer för idrottsskador. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

Eleven väljer metoder och planerar, utifrån kända teorier och uppsatta mål samt aktuella förutsättningar, olika träningsprogram för sig själv och för andra i syfte att utveckla den idrottsliga förmågan. Dessutom motiverar eleven sina val. I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå vid genomförandet. Utifrån planeringen genomför eleven träningsprogrammen efter samrådmed handledare samt anpassar genomförandet till den aktuella situationen. I träningen tar eleven ansvar samt anpassar tränings- och tävlingsplaneringen för att förebygga skador och ohälsa. Dessutom gör eleven en noggrann och utförligdokumentation av genomförda aktiviteter. Eleven utvärderar träningsprogrammen mednyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. I utvärderingen resonerar eleven även utförligt och nyanserat om i vilken utsträckning träningen lever upp till vad internationell tränings- och tävlingsförberedelse på elitnivå kräver. Vidare värderar eleven med säkerhet sin förmåga att klara av de belastningar, fysiskt och psykiskt, som tränings- och tävlingsaktiviteter på elitnivå kräver. I sin tränings- och tävlingsverksamhet använder eleven med säkerhet olika metoder och teorier.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat olika attityder till och värderingar av träning och kroppsideal.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.